TED-על הגשם ושינויי אקלים

על הגשם ושינויי אקלים

מאת ד"ר אלי קלמנזון

מאז הגעתי לדביר שמחתי להתעדכן בכמות המשקעים היורדים אצלנו בקיבוץ (כל אחד והתחביבים שלו..). לאורך השנים ועד החורף האחרון, היתה מתפרסמת טבלה מייד לאחר כל אירוע גשם ובו סטטיסטיקה לגבי כמות המשקעים שירדה, הכמות מתחילת החורף והשוואה לחורפים קודמים החל מהקמת הקיבוץ.

השנה התקדמנו לדואר האלקטרוני ובנוסף, יוסי לוי מעדכן בקבוצת הווטסאפ של הקיבוץ. לאחר אירוע הגשם האחרון שהיה באיזורנו, עברנו את הסף של 200 מ״מ גשם. למספר הזה חשיבות רבה ממספר סיבות:

  1. גידולי שדה שאינם דורשים השקייה נקראים ״חקלאות בעל״. השם נגזר, כנראה משמו של אל הפיריון והסערה הכנעני בעל ומתפיסת החקלאים הקדמונים את מצב השדות כתלוי בהענות האל לתפילותיהם (ויקיפדיה).  בחלק גדול מאוד משדות הקיבוץ בתקופת החורף, גדלה החיטה שהינה חלק מחקלאות הבעל. על כן, יש חשיבות רבה לכמות המשקעים היורדת.
  2. הסף הנדרש לגידול החיטה הינו 200 מ״מ. ומכאן חשיבות המספר.
  3. לא רק כמות המשקעים קריטית לגידול החיטה כי אם גם פיזור המשקעים. כלומר, חשוב שהמשקעים ירדו בפרקי זמן קצובים ולא באירוע חד פעמי.
  4. מהיותה של ״חקלאות הבעל״ כה חיונית למזון אותו אנו צורכים, המספר 200 מ״מ גשם, קובע גם את סף המדבר. אנו מגדירים מדבר כאיזור גיאוגרפי שבו כמות המשקעים השנתית אינה מגיעה ל-200 מ״מ גשם.
  5. באיזורנו כמות המשקעים השנתית הולכת ועולה בעוד שבאיזור הצפון, כמות המשקעים הולכת ומתמעטת (ראו מה קורה באגן ההיקוות של הכנרת בשנים האחרונות).

תופעה נוספת המתרחשת באיזורנו הינה התאחרות אירועי הגשם.

שתי התופעות האחרונות קשורות לנושא נוסף שנכנס להגדרה של ״שינויי אקלים״:

שינויי האקלים המתרחשים ע״פ כל האיזורים בכדו״א מיוחסים להתחממות כדו״א. על פי הפרדיגמה המקובלת על רוב החוקרים, שחרור גזי אפקט החממה (בעיקר פחמן דו חמצני) גורמים להתחממות כדו״א, והתחממות גורמת לשינויי אקלים (מי שמעוניין להרחיב בנושא שינויי האקלים בארצנו הקטנטונת מוזמן להכנס לאתר של השירות המטאורולוגי: http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/C5A08C0E-A799-492C-ABAD-182AF72C1F53/0/שינוייםאקלימיםבישראל_מרץ2015_סופי.pdf ולהתעדכן.

בניתוח נתונים שנאספו במשך עשרות שנים, ניתן לראות מגמה של עליה בטמפרטורת כדור הארץ. העליה חופפת לעלייה בריכוזי הפחמן הדו חמצני (פד״ח). וכפי שכתבתי למעלה, הפרדיגמה המקובלת היא שהעלייה בריכוזי הפד״ח גורמת לשינויי האקלים. למען הסר ספק לגבי הגורם להתחממות כדור הארץ, אני מאוד ממליץ להכנס לאתר הבא: www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/ באתר המצוין, תמצאו סרטון המציג את הגורמים האפשריים להתחממות כדור הארץ ומצביע על ״הגורם האנושי״ כגורם העיקרי. שינויי האקלים באים לידי ביטוי באופנים שונים ולא רק באירועי גשם או יובש קיצוני. אצלנו, בעיקר מדובר על התופעות שציינתי קודם.

לגבי שינויי האקלים ובעיית המים, אסכם בשקופית הלקוחה מתוך הרצאה של פרופ חיים גבירצמן המציגה את המגמות לאספקת המים בישראל בעבר, הווה ובעתיד(משמאל).

השקופית מציגה את העליה ההולכת וגדלה של אספקת מי קולחין לשימוש בחקלאות, ירידה דרסטית בשימוש של מים שפירים ושימוש במים מליחים בקצב דומה להיום. בעניין המים המליחים, חשוב להבין שאלו מים פוסיליים שאינם מתחדשים, אך נמצאים בכמויות ניכרות באיזור הנגב. מתקני ההתפלה בקציעות וליד נאות סמדר, מתפילים את המים המליחים לשימוש הישובים בנגב.

אלי קלמנזון